Algemene Voorwaarden
 Artikel 1- Algemeen
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
•    Zusjes en Co Arendsweg 48 1944 JG Beverwijk www.zusjesenco.nl, info@zusjesenco.nl; de gebruiker van de algemene voorwaarden, verder te noemen verkoper.
•    Consument: de wederpartij in een overeenkomst.
•    Overeenkomst: de overeenkomst tot koop en verkoop, met betrekking tot een door verkoper aangeboden product, die wordt gesloten door verkoper en consument.
•    Product: een door verkoper aangeboden zaak.
•    Online-shop: webwinkel verbonden aan het domein www.zusjesenco.nl
•    Schriftelijk: lees per brief of e-mail.
1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkooptransacties. Afwijkingen daarvan, dan wel koop- en andere voorwaarden, door consument bedongen, worden bij voorbaat uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
1.4. Orders, onverschillig door wie en op welke wijze aangenomen, zijn voor verkoper slechts bindend, indien en voor zover schriftelijk door verkoper bevestigt (zie art. 2.4 van de algemene voorwaarden)
1.5. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Wijzigingen worden via www.wieswonen.nl bekendgemaakt en treden 14 (veertien) dagen na bekendmaking in werking.
 
Artikel 2. Prijzen, orders, offertes en overeenkomsten
2.1. Prijsopgaven geschieden op basis van de op het tijdstip van de koop of opdracht geldende prijzen en bestaande omstandigheden. Indien zich prijsverhogingen voordoen bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van de rechten en/of vervoer, koerswijzigingen e.d., behoudt verkoper zich het recht voor om het prijsverschil aan de consument in rekening te brengen. De consument wordt daarvan vooraf in kennis gesteld en heeft hierbij het recht van de aankoop af te zien.
2.2. Al onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting. Alle prijzen in de web shop zijn uitgedrukt in Euro`s (EUR), tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2.3. Voor orders worden verzendkosten in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen.
2.4. De overeenkomst tussen verkoper en consument komt tot stand op het moment dat consument de bestelling heeft geplaatst in de online-shop van verkoper middels het volledig en correct invullen van het daarvoor bestemde bestelformulier en de daarop volgende ontvangstbevestiging schriftelijk heeft ontvangen.
2.5. Nadat verkoper een order van consument heeft ontvangen, zal consument meteen schriftelijk (via e-mail) een ontvangstbevestiging met de kosten van het/de bestelde product(en), verzendkosten krijgen.
2.5.1. De factuur volgt bij de levering van het/de bestelde product(en).
2.6. Alle opgaven van getallen, specificaties en/of andere aanduidingen van de producten zijn door verkoper met zorg gedaan, echter zijn druk en/of zetfouten voorbehouden.
 
Artikel 3. Betaling
3.1. Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens de bestelprocedure. Aan uw bestelling kunnen nadere betalings-bestelvoorwaarden worden gesteld. Betaling per bank of giro vindt plaats door storting op rekeningnummer NL79RABO0192000918 Rabo bank, t.n.v. Zusjes en Co te Beverwijk onder vermelding van het ordernummer, binnen 7 (zeven) dagen na koopovereenkomst.
3.2. In geval consument nalatig is te betalen binnen de overeengekomen termijn, is hij daarvoor van rechtswege in gebreke zonder dat sommatie en/of in gebrekenstelling nodig zal zijn. Verkoper is dan niet tot verdere leveringen verplicht en is gerechtigd ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding te vorderen. Tevens worden alle vorderingen op hem, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar. In dat geval is verkoper gerechtigd consument alle door zijn handelen ontstane kosten, daaronder begrepen gerechtelijke of buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Tevens zal er vanaf de factuurdatum een rente van 0.25 % per (gedeelte van een) dag verschuldigd zijn over het nog openstaande bedrag.
 
Artikel 4. Verzending en leveringen
4.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
4.2. Verkoper bepaalt de wijze van verzending, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.3. De consument is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. Uitzondering hierop is art. 2.1 van deze algemene voorwaarden.
4.4. Indien verkoper gegevens behoeft van consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze gegevens aan verkoper beschikbaar heeft gesteld.
4.5. Verzending zal via Post NL geschieden, verkoper is niet verantwoordelijk voor vertragingen van deze vervoerder.
4.6. Verkoper heeft te allen tijde het recht in gedeelten te leveren. Indien dit is overeengekomen, kan verkoper de uitvoering hiervan opschorten tot dat consument de resultaten van het daaraan voorafgaande gedeelte schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.7. Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 14 (veertien) werkdagen overschrijden, tenzij anders is aangegeven op de factuur of als er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van deze termijn dient consument verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. Consument heeft het recht om van de aankoop af te zien.
4.8. Ontvangst van de producten en betaling daarvan mag wegens overschrijding van een leveringstermijn nimmer worden geweigerd.
4.9. Backorders worden binnen de overeengekomen termijn geleverd. Indien blijkt dat verkoper een product niet kan leveren, wordt de overeengekomen productprijs gecrediteerd. Tevens kan verkoper eventuele prijsverhogingen aan de consument in rekening te brengen.
4.10. Indien consument met betaling van een schuld aan verkoper, uit welke hoofde ook, in gebreke is, is verkoper gerechtigd de uitvoering van een (nieuwe) order op te schorten totdat de betaling heeft plaatsgevonden en/of eventuele verdere leveringen te weigeren en/of de voorwaarden te wijzigen.
4.11. Verkoper wordt geacht aan haar verplichting tot levering te hebben voldaan, door verzending van de goederen naar de door de consument opgegeven plaats van bestemming. Consument wordt geacht de juiste adresgegevens door te geven. Indien deze gegevens niet correct blijken te zijn is het risico voor de consument.
 
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud en risico
5.1. Verkoper blijft eigenaar van het/de bestelde product(en) tot het moment dat de overeengekomen prijs volledig is voldaan.
5.2. Met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud worden onze leveringen, komende van één order, als één geheel beschouwd. Daarom verblijft de eigendom van alle producten aan ons tot het tijdstip waarop alle door ons geleverde producten door de consument volledig zijn betaald.
 
Artikel 6. Bedenktijd/Herroeping recht
6.1.Consument is gerechtigd het/de bestelde product(en) binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst zonder opgaaf van reden te retourneren en de onderliggende overeenkomst met verkoper te ontbinden. Sale artikelen zijn hiervan uitgesloten.
6.2. Indien consument de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient consument dit schriftelijk aan verkoper te melden. Consument dient het product -na overleg met verkoper te verzenden naar het retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat consument het/de bestelde product(en) wenst te behouden. Consument dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
6.3. Indien consument reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat consument de overeenkomst met verkoper ingevolge artikel 6.1. en 6.2 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen zal verkoper deze betalingen, binnen 30 (dertig) werkdagen, nadat verkoper het geretourneerde product heeft ontvangen, aan consument terugbetalen. De verzendkosten die de verkoper heeft gemaakt om het artikel naar de klant toe te zenden zullen in mindering worden gebracht. De klant ontvangt dus de gedane betaling retour minus de verzendkosten. Verkoper behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van consument (anders dan die van verkoper of de leverancier van het product) is beschadigd.
6.4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van verkoper schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van consument te wijten is of anderszins voor risico van consument komt, zal verkoper consument hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Verkoper heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan consument terug te betalen bedrag in te houden.
 


Artikel 7. Privacy
7.1. Verkoper zal de persoonsgegevens van consument verwerken en opnemen in een of meerdere bestanden. Deze bestanden zullen alleen voor gebruik van verkoper beschikbaar zijn. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van consument is door verkoper het kunnen nakomen van de overeenkomst die met consument is aangegaan, evenals het kunnen doen van aan consument persoonlijk gerichte aanbiedingen en nieuws. Zusjes en Co houdt zich aan de wet persoonsregistraties en gegevens van consument zullen niet aan derden worden verstrekt.
7.2. De persoonsgegevens die door verkoper verwerkt worden, zijn alle gegevens die consument invult op het bestelformulier in de web shop van verkoper.
 
Artikel 8. Garanties
8.1. Zusjes en Co  staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.
8.2. De garantietermijn van de verkoper komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan: 1. nagelaten verzorging  2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.
8.3. Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben gepleegd.
8.4. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 7 (zeven) dagen te onderzoeken op de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde product.
8.5. Eventuele zichtbare tekorten behoren zo spoedig mogelijk, doch binnen 7 (zeven) dagen na levering schriftelijk aan verkoper kenbaar gemaakt te worden. Aangemelde retourzendingen dienen binnen deze termijn na ontvangst aan verkoper retour gezonden te worden. Retourzendingen van goederen na deze termijn zullen niet door verkoper geaccepteerd worden.
8.6. Verkoper garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de normale eisen en normen welke aan deze producten worden gesteld. Verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging/vernieling tijdens de verzending.
 
Artikel 10. Afbeeldingen en specificaties
10. Alle afbeeldingen, foto`s en (technische) specificaties: o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van Zusjes en Co gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
Artikel 11. Overmacht
11.1. In geval van overmacht is verkoper gerechtigd de levertijd te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig zal zijn en zonder dat verkoper tot betaling van kosten en/of schade gehouden is voor de duur van de overmacht toestand.
11.2. Indien de overmacht langer dan 1 (een) maand duurt, heeft consument het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht dit rechtvaardigt.
11.3. Verkoper zal consument, indien mogelijk, zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.
11.4. Als overmacht wordt onder meer beschouwd: oorlog, onlusten, mobilisatie, oproer, epidemieën, overstromingen, brand, werkstakingen, storingen bij Zusjes en Co of bij leveranciers, inkrimping van productie, gebrek aan voorraden en/ of arbeidskrachten, in- en uitvoerbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, aanmerkelijke wijzigingen in de koersen en onvoorziene omstandigheden in de ruimste zin des woord.
 Artikel 12. Reclames
12.1. Geaccepteerde reclames worden door verkoper slechts aanvaard onder voorbehoud dat de eventuele hieruit resulterende retourzending met opgave van tekortkoming, in originele verpakking en met originele factuur worden teruggezonden, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
12.2. Gebreken bij een deel van het geleverde geven consument niet het recht tot afkeuring, weigering of ontbinding van de gehele order noch tot enigerlei schadevergoeding.
12.3. Retourzendingen of ruilingen worden pas aanvaard nadat verkoper dat schriftelijk heeft toegestaan. Geschiedt dit zonder toestemming van verkoper, worden alle daaraan verbonden kosten voor rekening gebracht van de consument, in ieder geval is verkoper gerechtigd de goederen voor rekening van de consument op te slaan. Door verkoper niet aanvaarde retourzendingen ontheffen consument nimmer van zijn betalingsverplichtingen.
12.4. Door verkoper geaccepteerde retourgoederen zullen na ontvangst zo spoedig mogelijk worden vervangen of gecrediteerd.
Artikel 13. Communicatie
13.1. Zusjes en Co is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en verkoper, dan wel tussen verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Zusjes en Co.
 
Artikel 14. Klachten
14.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Zusjes en Co serieus in behandeling worden genomen.
14.2. De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Zusjes en Co via email; info@zusjesenco.nl, of schriftelijk aan het adres:  Arendsweg 48 1944 JG Beverwijk
14.3. Zusjes en Co zal binnen 10 (tien) werkdagen de klacht proberen op te lossen. De verkoper zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.
 
Artikel 15. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
15.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door verkoper geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
15.2. Zusjes en Co garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door verkoper geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.
 
Artikel 16. Diversen
16.1. Indien de klant aan Zusjes en Co schriftelijk opgave doet van een adres, is Zusjes en Co gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant de verkoper een nieuw adres heeft doorgegeven.
16.2. Zusjes en Co is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.
 
Artikel 17. Toepasselijke recht en geschillenregeling
17.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Zusjes en Co is het Nederlands recht van toepassing.
17.2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen verkoper en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de (kanton)rechter in de vestigingsplaats van Zusjes en Co kennis van de geschillen.
 

© 2016 - 2024 zusjes&co | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel